top of page
Accounting Documents
124
Синтетска сметка

Побарувања од специфично работење на неповрзани друштва

На сметката 124 - Побарувања од специфично работење на неповрзани друштва, се евидентираат побарувањата врз основа на комисиона и консигнациона продажба во земјата и во странство, извоз, увоз за туѓа сметка и други побарувања од специфично работење.

bottom of page