top of page
Accounting Documents
120
Синтетска сметка

Побарувања од купувачи во земјата

На сметката 120 - Побарувања од купувачи во земјата, се евидентираат побарувањата врз основа на продажба на добра и услуги во земјата.

bottom of page