top of page
Accounting Documents
119
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на побарувањата од поврзани друштва

На сметката 119 - Вредносно усогласување на побарувањата од поврзани друштва, се евидентира разликата меѓу сметководствената вредност и проценетата вредност на побарувањата од матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page