top of page
Accounting Documents
114
Синтетска сметка

Побарувања од поврзани друштва за камати (договорни и казнени) во земјата

На сметката 114 - Побарувања од поврзани друштва за камати (договорни и казнени) во земјата се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page