top of page
Accounting Documents
110
Синтетска сметка

Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во земјата

На сметката 110 - Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во земјата, се евидентираат побарувањата врз основа на продажба на добра и услуги на домашните матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page