top of page
Accounting Documents
11
Група

ПОБАРУВАЊА ОД ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

На сметките од групата 11 - Побарувања од поврзани друштва, се евидентираат побарувањата од матичните, зависните и другите поврзани друштва, според називите на сметките од оваа група.Побарувањата од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 18, МСС 39 и други релевантни МСФИ и одделите 11, 12 и 23 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page