top of page
Accounting Documents
109
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на парични еквиваленти

На сметката 109- Вредносно усогласување на парични еквиваленти, се евидентира пресметаното вредносно усогласување на паричните еквиваленти.

bottom of page