top of page
Accounting Documents
106
Синтетска сметка

Депозити - парични еквиваленти

На сметката 106 - Депозити - парични еквиваленти се евидентираат депозитите по видување и депозитите со рок на доспеаност до три месеци или помалку.

bottom of page