top of page
Accounting Documents
104
Синтетска сметка

Девизни акредитиви

На сметката 104 - Девизни акредитиви, се евидентираат отворените девизни акредитиви кај банките за плаќања во странство.

bottom of page