top of page
Accounting Documents
102
Синтетска сметка

Парични средства во благајна

На сметката 102 - Парични средства во благајна, се евидентираат состојбата и уплати и исплати на готовина на главната благајна, благајната на продавница, благајна на сервисот и останатите видови благајна во зависност на дејноста на друштвото. Друштвото во рамки на ова сметка по потреба води преодна сметка за благајната на продавница.

bottom of page