top of page
Accounting Documents
101
Синтетска сметка

Издвоени парични средства и акредитиви

На сметката 101 - Издвоени парични средства и акредитиви, се евидентираат средствата издвоени на посебни сметки кај банките за отворени акредитиви во земјата, за исплата на чекови, за инвестиции и за други намени.

bottom of page