top of page
Accounting Documents
100
Синтетска сметка

Парични средства на трансакциски сметки во денари

На сметката 100 – Парични средства на трансакциски сметки во денари, се евидентираат денарските паричните средства на трансакциските сметки (друштвото оваа сметка ја расчленува согласно бројот на отворени трансакциски сметки кај банките), како и искористените рамковни кредити.

bottom of page