top of page
Accounting Documents
046
Синтетска сметка

Побарувања за дадени аванси

На сметката 046 - Побарувања за дадени аванси, се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page