top of page
Accounting Documents
020
Синтетска сметка

Вложувања во недвижности за наем

На сметката 020 - Вложувања во недвижности за наем, се евидентираат недвижностите кое се чуваат од страна на сопственикот или наемателот во финансискиот наем за да се заработат наемнини.

bottom of page