top of page
Accounting Documents
003
Синтетска сметка

Софтвер и останати права

На сметката 003 - Софтвер и останати права, се евидентираат вложувањата во компјутерски софтвер; вложувањата во интернет страници и останатите долгорочни нематеријални права, како: вложувањата во авторски и други права за користење, вложување во знаења (кnow-how) и дизајн; вложување во права за репродуцирање на филмови и слично, за објавување во издаваштвото и слично; вложување во долгогодишно право на користење согласно договор; заложни права и хипотеки (реализирани) и останати долгогодишни права.

bottom of page