top of page
Accounting Documents
70
Група

РАСХОДИ НА ПРОДАДЕНИ ДОБРА И УСЛУГИ

На сметките од групата 70 - Расходи на продадени добра и услуги, се евидентира вредноста на продадените производи, стоки и услуги по цена на чинење или по трошоци на набавка.

bottom of page