top of page
Accounting Documents
452
Синтетска сметка

Вредносно усогласување (обезвреднување) на вложувања во недвижности

На сметката 452 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на вложувањата во недвижности, се евидентира намалувањето на сметководствената вредност на вложувањата во недвижности.

bottom of page