top of page
Accounting Documents
190
Синтетска сметка

Однапред платени трошоци

На сметката 190 - Однапред платени трошоци, се евидентираат трошоците кои се платени однапред за период од најмногу 12 месеци, а кои се однесуваат на различни пресметковни периоди.

bottom of page