top of page
Accounting Documents
481
Синтетска сметка

Нето загуба од прекинато работење

На сметката 481 - Нето загуба од прекинато работење, се евидентира нето загубата од организационен дел за кој е донесена одлука за прекинување на работењето во согласност со МСФИ 5.

bottom of page