top of page
Accounting Documents
402
Синтетска сметка

Трошоци за енергија (за производство)

На сметката 402 - Трошоци за енергија (за производство) се евидентира вредноста на потрошената енергија, потрошениот материјал за производство на енергија и погонско гориво.

bottom of page