top of page
Accounting Documents
282
Синтетска сметка

Долгорочни обврски спрема добавувачи во земјата

На сметката 282 - Долгорочни обврски спрема добавувачи во земјата, се евидентираат обврските за набавка на производи, стоки и услуги спрема добавувачите во земјата.

bottom of page