top of page

Основни средства

Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување

Рекласификација

#СтандарденПакет

Рекласификација

Направете ре-класификација на основно средство или дел од основно средство на пр. од еден оддел во друг. Можете да поделите едно основно средство на повеќе основни средства или да направите комбинација од повеќе основни средства во едно основно средство.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Основни средства
Функционалности за основните средства и ситниот инвентар
Општо: Основни средства
Општо: Основни средства
Рекласификација
Рекласификација
Алокација на основни средства
Алокација на основни средства
Ситен инвентар
Ситен инвентар
Осигурување
Осигурување
Одржување
Одржување

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page