top of page

Free Salary Calculator 2019

Calculate your gross or net salary with social contributions
for the site members only
Ignore maximum and minimum amounts
Ignore maximum and minimum amounts

MKD

Login | >
Get site membership and login to be able to calculate the salary
Се појави грешка. Обиди се повторно.
 • Што значи полето Ангажман %?
  Се става вредност во проценти на време посветено на работа во месецот во организацијата. Ако се стави 50% тоа значи дека пола од времето во месецот вработениот е во организацијата Ако се остави празно тоа значи 100%. Напомена: Во полето се става само број но НЕ и знакот %.
 • Персонален данок на ефективна вредност?
  Ова поле игра улога ако полето Ангажман % е различно од празно и е различно од 100. Ако е штиклирано, персоналниот данок се пресметува на ефективната плата. Ако не е штиклирано, персоналниот данок се пресметува на целосниот месечен износ на платата и се множи со полето Ангажман %.
 • Стаж во години?
  Се става број на години колку што работело лицето во постојната и претходните организации. Секоја година носи 0,5%.
 • Што се става во полето Износ?
  Се става целосен износ на платата во месецот. Во случај полето Ангажман % да е различно од празно или 100, тогаш се става платата во износ како лицето да работи со целосно работно време во организацијата. На пример, ако износот на платата е 12.000 за половина месец, тогаш во износ се става 24.000, а во Ангажман % се става 50. Ако е избрано од Нето во бруто, се става нето износ на платата. Ако е ставено од Бруто во нето, се става бруто износ на платата.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Макас ИТ
Помош

Payroll factors and parameters for salary calculation and social contributions ...

Accounting

Join the forum for accounting and finance and be active with other site members.

Payroll Software

If you need more functionality for payroll calculation, our payroll software is integrated with Dynamics NAV / 365 Business Central.

There is complete and integrated HR and Payroll software modules for you

Please check out our video clips for more
Пресметка на плата за Microsoft Dynamics NAV
Play Video

For more on Human Resources and Payroll functionalities ... 

Any Question or Need An Advice?

Ask question and get the answer from the Login Systems consultants or web site members ...