top of page

Основни средства

Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување

Одржување

#СтандарденПакет

Одржување

Имај увид во трошоците за одржување

Можете да имате записи за трошоците за одржување и сервисирање на сите основни средства. Соберете ги сите потребни, детални информации за анализа и донесување одлуки за обнова или одложување на основните средства. 

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Основни средства
Функционалности за основните средства и ситниот инвентар
Општо: Основни средства
Општо: Основни средства
Рекласификација
Рекласификација
Алокација на основни средства
Алокација на основни средства
Ситен инвентар
Ситен инвентар
Осигурување
Осигурување
Одржување
Одржување

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page