top of page

Основни средства

Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување

Општо: Основни средства

#СтандарденПакет

Општо: Основни средства

Целосен пакет за работа со основни средства и ситен инвентар

Следете ги основните средства како што се згради, машини и опрема. Исто така, можете да книжите различни трансакции со основните средства: амортизација, отпис, одлагање.

 

За секое основнo средство, поставете книга за амортизација, во која ќе бидат дефинирани начините и останатите услови за пресметка на амортизацијата.

 

Можете да поставите неограничен број на книги за амортизација за задоволување на законските прописи, како и за даночни и интерни сметководствени цели. Овој модул е прилагоден за интернационални компании кои треба да користат повеќе начини на амортизација.

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Основни средства
Функционалности за основните средства и ситниот инвентар
Општо: Основни средства
Општо: Основни средства
Рекласификација
Рекласификација
Алокација на основни средства
Алокација на основни средства
Ситен инвентар
Ситен инвентар
Осигурување
Осигурување
Одржување
Одржување

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page