top of page
Accounting Documents
999
Синтетска сметка

Останата пасивна вонбилансна евиденција

На сметката 999 - Останата пасивна вонбилансна евиденција, се евидентираат обврските врз основа на средствата евидентирани на сметката 994.

bottom of page