top of page
Accounting Documents
998
Синтетска сметка

Обврски за права

На сметката 998 - Обврски за права, се евидентираат обврските врз основа на средства евидентирани на сметката 993.

bottom of page