top of page
Accounting Documents
951
Синтетска сметка

Добивка од тековната година

На сметката 951 - Добивка од тековната година, се евидентира нераспоредената добивка за тековната година. На почетокот на наредната година салдото од оваа сметка се пренесува на сметката 950 - Задржана (акумулирана) добивка.

bottom of page