top of page
Accounting Documents
940
Синтетска сметка

Законски резерви

На сметката 940 - Законски резерви, се евидентираат задолжителните резерви кои се формираат во согласност со закон.

bottom of page