top of page
Accounting Documents
934
Синтетска сметка

Добивки/загуби на дефинирани планови за користи на вработените

На сметката 934 - Добивки/загуби од дефинирани планови за користи на вработените се евидентираат ревалоризационите резерви според називот на сметката

bottom of page