top of page
Accounting Documents
933
Синтетска сметка

Добивки/загуби од заштита на паричниот тек до рекласификација

На сметката 933 - Добивки/загуби од заштита на паричниот тек до рекласификација, се евидентираат износите според називот на сметката.

bottom of page