top of page
Accounting Documents
902
Синтетска сметка

Сопствени акции и удели

На сметката 902 - Сопствени акции и удели, се евидентира износот на откупени сопствени акции или удели во согласност со Законот за трговските друштва или друг пропис, кој претставува одбитна ставка од основната главнина на друштвото.

bottom of page