top of page
Accounting Documents
90
Група

ОСНОВНА ГЛАВНИНА - ЗАПИШАН КАПИТАЛ

На сметките од групата 90 - Основна главнина (запишан капитал), се евидентира основната главнина според називите на сметките од оваа група.

bottom of page