top of page
Accounting Documents
899
Синтетска сметка

Нераспоредена добивка

На сметката 899 - Нераспоредена добивка, се евидентира износот според називот на сметката.

bottom of page