top of page
Accounting Documents
892
Синтетска сметка

Дивиденди или удел во добивката и друго

На сметката 892 - Дивиденди или удел во добивката и друго, се евидентира износот на распоредениот дел од нето добивка за дивиденди удел во добивката и за други неспомнати намени.

bottom of page