top of page
Accounting Documents
891
Синтетска сметка

Зголемување на капиталот (капитал на сопствениците)

На сметката 891 - Зголемување на капиталот (капитал на сопствениците) се евидентира распоредениот дел од нето добивка за оваа намена.

bottom of page