top of page
Accounting Documents
882
Синтетска сметка

Сеопфатна загуба која им припаѓа на сопствениците на матичното друштво

На сметката 882 - Сеопфатна загуба која им припаѓа на сопствениците на матичното друштво, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page