top of page
Accounting Documents
871
Синтетска сметка

Нето останата сеопфатна загуба

На сметката 871 - Нето останата сеопфатна загуба, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page