top of page
Accounting Documents
870
Синтетска сметка

Нето останата сеопфатна добивка

На сметката 870 - Нето останата сеопфатна добивка, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page