top of page
Accounting Documents
87
Група

НЕТО ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА

На сметките од група 87- Нето останата сеопфатна добивка/загуба, се евидентира нето останата сеопфатна добивка односно нето остварената сеопфатна загуба.

bottom of page