top of page
Accounting Documents
86
Група

Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка

На сметките од група 86 - Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка, се евидентира данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка.

bottom of page