top of page
Accounting Documents
847
Синтетска сметка

Негативни ефекти од ревалоризација на нематеријалните и материјалните средства

На сметката 847 - Негативни ефекти од ревалоризација на нематеријалните и материјалните средства, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page