top of page
Accounting Documents
846
Синтетска сметка

Позитивни ефекти од ревалоризација на нематеријалните и материјалните средства

На сметката 846 - Позитивни ефекти од ревалоризација на нематеријалните и материјалните средства, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page