top of page
Accounting Documents
844
Синтетска сметка

Добивка од ефектот од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови

На сметката 844 - Добивка од ефектот од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page