top of page
Accounting Documents
842
Синтетска сметка

Добивка од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба

На сметката 842 - Добивка од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page