top of page
Accounting Documents
841
Синтетска сметка

Загуба која произлегува од преведување на странско работење

На сметката 841 - Загуба која произлегува од преведување на странско работење, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page