top of page
Accounting Documents
840
Синтетска сметка

Добивка која произлегува од преведување на странско работење

На сметката 840 - Добивка која произлегува од преведување на странско работење, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page