top of page
Accounting Documents
84
Група

ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА

На сметките од група 84 - Останата сеопфатна добивка/загуба, се евидентира добивка или загуба која произлегува од преведување на странско работење, добивка или загуба од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба како и ефектот добивка или загуба од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови и други компоненти на останата сеопфатна добивка согласно МСС 1 и оддел 5 од МСФИ за мали и средни субјекти.

bottom of page