top of page
Accounting Documents
812
Синтетска сметка

Одложени даночни расходи

На сметката 812- Одложени даночни расходи, се евидентираат износи според називот на сметката.

bottom of page