top of page
Accounting Documents
810
Синтетска сметка

Данок на добивка

На сметката 810 - Данок на добивка се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page